O nas

Nasze przedszkole zostało założone w 2008 roku. Jesteśmy montessoriańską niepubliczną placówką oświatową dla dzieci w wieku przedszkolnym i zerówkowym. W 2014 roku wprowadziliśmy do naszej pracy całościowo metodę Marii Montessori. Sąsiedztwo lasu wykorzystujemy do długich spacerów i edukacji proekologicznej. Uważamy iż dostęp do wczesnej edukacji oraz opieki na wysokim poziomie stanowi fundament efektywnego uczenia się w przyszłości i pomaga w rozwoju społecznym dzieci. Stawiamy na odpowiednią jakość tej edukacji między innymi poprzez przygotowywanie odpowiedniego otoczenia dla dzieci, pracę kadry posiadającej wszystkie kompetencje, program nauczania i współpracę z rodzicami. W przedszkolu staramy się o tworzenie przestrzeni służącej jak najlepszemu rozwojowi dzieci. Wzorem dla nas są: Maria Montessori, Janusz Korczak, Loris Malaguzzi, Lech Wygotsky, którzy swoje życie poświęcili pracy z dziećmi. Porozumiewamy się z dziećmi używając komunikacji bez przemocy.

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzimy wykorzystując  metodę Marii Montessori. Obecnie w pracy pedagogicznej opieramy się na „Programie wychowania przedszkolnego Odkryjmy Montessori raz jeszcze”. Koncepcja Montessori zakłada m.in. stworzenie wokół dzieci takiego otoczenia wychowawczego, które w optymalny sposób zapewni ich rozwój, zachęci do aktywności i rozbudzi zainteresowania. Zgodnie z założeniem pedagogiki Montessori: „Daj mi czas” oraz „Pomóż mi, abym zrobił to sam” respektujemy wolność i podmiotowość dziecka, szanujemy prawo do indywidualnego rozwoju, pomagamy w osiąganiu samodzielności, rozwijaniu uzdolnień oraz współpracy z dziećmi i dorosłymi.

W  grupie montessorianskiej przebywają ze sobą dzieci różnorodne wiekowo – mają 3, 4, 5 i 6 lat. Bawią się i uczą razem, co sprzyja wzajemnej integracji dzieci młodszych i starszych. Zróżnicowanie pod względem wieku jest podstawową zasadą funkcjonowania grupy. Maria Montessori przeciwna była założeniu, iż poziom rozwoju oraz wyników nauczania w danej grupie musi być równy. Wychowawcy na co dzień obserwują pozytywne aspekty przebywania ze sobą dzieci w różnym wieku, co ma duże znaczenie dla rozwoju zachowań prospołecznych. Starsze przedszkolaki pomagają młodszym w różnorodnych czynnościach, a młodsze uczą się poprzez naśladowanie zachowań swych kolegów i koleżanek. W tym wypadku możliwość przebywania ze sobą rodzeństwa wpływa korzystnie na proces adaptacyjny dzieci młodszych w przedszkolu.

Kolejny aspekt dydaktyczno-organizacyjny: dziećmi opiekują się w ciągu dnia dwie osoby jednocześnie, jest to nauczyciel oraz pomoc nauczyciela przygotowana do pracy merytorycznie. Takie rozwiązanie daje możliwość indywidualnego podejścia do każdego dziecka.

Inny aspekt – każda sala wyposażona jest w pomoce dydaktyczne, zwane w pedagogice Montessori „materiałem rozwojowym” kształcącym zmysły: wzroku, słuchu, smaku, dotyku, powonienia. Mamy też materiał dydaktyczny do nauki języka polskiego, matematyki, przyrody, geografii, religii. Spośród tego otoczenia dziecko wybiera do zabawy i nauki takie pomoce, którymi jest zainteresowane. Pomoce te sprowadzamy z Holandii oraz zakupujemy w polskich firmach zajmujących się dystrybucją zabawek i pomocy dla dzieci.

Oprócz pracy z montessoriańskim materiałem rozwojowym, dzieci doskonalą swoje umiejętności podczas zabaw, ćwiczeń integracyjnych, ruchowych, twórczego myślenia, plastycznych, badawczych. Biorą udział w wielu uroczystościach, imprezach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Bardzo uroczyście świętujemy też Urodziny każdego dziecka.

W pracy pedagogicznej kładziemy akcent na samodzielność dzieci w różnych sferach rozwojowych: od samoobsługi podczas czynności higienicznych, do świadomego wyboru miejsca, czasu i przedmiotu działań edukacyjnych przez dziecko. Dajemy dzieciom swobodę, ale jest ona zdeterminowana porządkiem dnia oraz wzajemnymi relacjami interpersonalnymi pomiędzy nauczycielami i innymi dziećmi.

Pozytywnie układa się współpraca przedszkola ze środowiskiem rodzinnym dzieci. Rodzice pomagają nam w wielu sytuacjach opiekuńczo-organizacyjnych, służą radą, pomocą, sponsoringiem. Wybór naszego przedszkola przez rodziców nie jest przypadkowy; jest to wybór świadomy, oparty na wielu rozmowach, odwiedzinach przedszkola i poznawaniu specyfiki pracy metodą Montessori. Adaptacja innowacji pedagogicznej do warunków naszego przedszkola odbywa się stopniowo i ciągle trwa.

Nasza placówka bierze udział w licznych konkursach i projektach edukacyjnych: Akademii Zdrowego Przedszkolaka, Akcjach UNICEF, międzynarodowym programie EVS i Comenius, akcji Fundacji ABC „Cała Polska Czyta Dzieciom”…

Nasz zespół

Anna Meina  – mgr sztuki, dyplom UMK, kurs dyplomowy „Wczesna Edukacja Montessori” w Polskim Instytucie Montessori w Warszawie, studia podyplomowe w Łodzi pod opieką M.Mikszy z zakresu „Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Montessori”, studia podyplomowe z zakresu „Zarządzanie Oświatą” PWSZ we Włocławku  – zarządzanie placówką…

Nasz zespół

Anna Meina  – mgr sztuki, dyplom UMK, kurs dyplomowy „Wczesna Edukacja Montessori” w Polskim Instytucie Montessori w Warszawie, studia podyplomowe w Łodzi pod opieką M.Mikszy z zakresu „Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Montessori”, studia podyplomowe z zakresu „Zarządzanie Oświatą” PWSZ we Włocławku  – zarządzanie placówką…

9

Katarzyna Haniecka – montessoriański nauczyciel prowadzący (kurs dyplomowy Polskiego Instytutu Montessori: Wczesna Edukacja Montessori), studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

8

Ewa Strzyżewska
mgr pedagogiki resocjalizacyjnej z elementami psychoterapii, studia ukończone na UG. Obecnie studentka III roku na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Prywatnie miłośniczka zwierząt i sensoplastyki.

6

Magdalena Włodara
absolwentka UMK w Toruniu, oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, certyfikowany terapeuta ręki oraz trener umiejętności społecznych. Prywatnie mama dwóch chłopców, pasjonatka podróży, malarstwa i nurkowania. Dostrzega piękno w małych rzeczach, kieruje się zasadą: bądź dobry.

Matylda Miareczko – nauczyciel z wykształceniem muzycznym

4

Ania Imalska
mgr pedagogiki

5

Martyna Grabowska
mgr pedagogiki

Pani Hania– nauczycielka języka angielskiego
Pani Agnieszka Domagalska – nauczyciel mianowany wychowania przedszkolnego
Monika Masłowska – neurologopeda
Pani Ania Przeracka – rytmika
Pani Małgosia  dba o naszą czystą przestrzeń